Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten

 

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Secured-IT en zakelijke klanten, niet consumenten, betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1. Algemeen
2. Aanbod en bestelling
3. Overeenkomsten
4. Prijzen
5. Levering
6. Retournering van producten
7. Zichtzendingen
8. Eigendomsvoorbehoud
9. Aflevering en reclames
10. Garantie
11. Handelsmerk
12. Aansprakelijkheid
13. Niet-toerekenbare tekortkomingen
14. Ontbinding
15. Software
16. Toepasselijkheid
17. Overige bepalingen

————————————————————————

1. Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt Secured-IT, gevestigd aan de Dorpsstraat 79b te Halsteren, verder aangeduid als Secured-IT en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Secured-IT mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
 2. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Secured-IT betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
 3. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Secured-IT en een (potentiële) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
 4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Secured-IT tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
 5. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.
 6. Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Secured-IT en een laatste versie van deze voorwaarden is te downloaden via de website van Secured-IT https://www.secured-it.nl).
 7. Secured-IT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

2. Aanbod en bestelling

 1. Alle offertes van Secured-IT, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Secured-IT zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Secured-IT dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Secured-IT slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Secured-IT.
 4. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Secured-IT verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Secured-IT te verrichten wezenlijk andere prestatie. Secured-IT behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

 

3. Overeenkomsten

 1. Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van Secured-IT met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van Secured-IT, tenzij Secured-IT uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 2. Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.
 3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een andere blijk van acceptatie door Secured-IT is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Secured-IT zijn bevestigd.
 4. Secured-IT heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

 

4. Prijzen

 1. De zaken van Secured-IT worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Secured-IT. De diensten van Secured-IT worden verricht tegen de prijs die Secured-IT
  na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
 2. Alle aanbiedingen van Secured-IT zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of foutieve prijskoppelingen en
  verplichten Secured-IT niet tot het leveren van de goederen tegen deze prijs.

 

5. Levering

 1. De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Secured-IT de wijze van verzending. In geval Secured-IT de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Secured-IT.
  Secured-IT draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. Indien op verzoek van koper kan de levering worden uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 4. De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 30 dagen, uitgezonderd bestellingen die pre-order producten bevatten of producten met een onbekende levertijd. Deze producten worden gekenmerkt met een speciale status, waar de koper bekend mee is. Indien de levertijd van de bestelling binnen 30 dagen niet haalbaar is, zal Secured-IT de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief product te kiezen, een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.
 5. Secured-IT is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 6. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Secured-IT op te geven opslagplaats, heeft Secured-IT het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden
  om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Secured-IT gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 7. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Secured-IT
 8. Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Secured-IT geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een
  hele maand geldt.
 9. Verder is Secured-IT bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225,-
 10. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

6. Retournering van producten

 1. Indien de koper de overeenkomst wenst te ontbinden en de geleverde goederen wenst te retourneren, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Secured-IT te melden. De koper dient het product – na aanvraag van een servicenummer – te sturen naar een door Secured-IT vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Secured-IT behoudt zich het recht voor om een restockingsfee van minimaal 10% over het aankoopbedrag te heffen of geretourneerde producten te weigeren / niet terug te nemen. Het verkrijgen van een servicenummer geeft u alleen het recht om een product retour te sturen, dit betekent niet dat uw serviceaanvraag goed gekeurd of toegekend is.
 2. Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Secured-IT ingevolge artikel 6.1. van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal
  Secured-IT het aankoopbedrag van de ingeleverde producten binnen 30 dagen nadat Secured-IT het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.
 3. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Secured-IT schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico
  van de koper komt, zal Secured-IT de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Secured-IT heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

 

7. Zichtzendingen

 1. De door Secured-IT afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Secured-IT aan te geven doeleinden, wanneer Secured-IT dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de koper de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de koper
  de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de koper aan het door Secured-IT
  op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Secured-IT deze zaken aan de koper afleverde.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Secured-IT behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Secured-IT aan de koper geleverde of nog te leveren zaken, alsmede van eventuele vorderingen voor door Secured-IT ten behoeve van de koper in het kader van de levering van zaken verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Secured-IT van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen Secured-IT en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

 

9. Aflevering en reclames

 1. Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Secured-IT voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
 2. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Secured-IT
 3. De koper is niet gerechtigd om op grond van reclames en / of garantieaanspraken de betaling op te schorten.

 

10. Garantie

 1. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Secured-IT op te geven adres, onder vermelding van een bij Secured-IT
  op te vragen servicenummer.
 2. Secured-IT verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde carry-in-garantie op fabricage- en materiaalfouten.
 3. In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient de koper dit binnen 2 werkdagen te melden bij PostNL en bij Secured-IT. Secured-IT zorgt voor de verdere afwikkeling van de transportschade.
 4. Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient de koper een kopie van de serviceaanvraag te voegen aan de retourzending of het servicenummer te vermelden. In het geval er geen kopie
  serviceaanvraag of servicenummer is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan de koper retour gezonden. Er zal dan € 15,- administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht
 5. Producten worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste producten tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal 3 maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 30 dagen. Zijn producten niet (meer) in assortiment of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, Secured-IT is dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van 12 maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.
 6. Geen garantie wordt gegeven op toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accus van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.
 7. Een uitzondering op 10.6 vormen TFT monitoren met 1 of 2 defecte pixels. Deze komen niet in aanmerking voor garantie, tenzij bij de bestelling de zogenaamde “Nul dode pixels garantie” is afgenomen.
 8. De garantie voor de producten van Secured-IT die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Secured-IT een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Dit geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.
 9. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Secured-IT geleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Indien deze type-, identificatienummers of tekens niet aanwezig zijn op het product, behoudt Secured-IT zich het recht voor om geen garantie ter verlenen op het desbetreffende product.
 10. Met betrekking tot producten van derden is Secured-IT tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de
  eindgebruiker verleent.
 11. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
 12. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Secured-IT liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval “virussen” worden geconstateerd, behoudt Secured-IT zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
 13. Indien de koper aan Secured-IT een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Secured-IT. De koper zal al dan Secured-IT vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
 14. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Secured-IT garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
 15. Secured-IT is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

 

11. Handelsmerk

 1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Secured-IT geleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 

12. Aansprakelijkheid

 1. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Secured-IT in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Secured-IT niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Secured-IT
 2. De koper vrijwaart Secured-IT te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
 3. Onverminderd het vorenstaande is Secured-IT in ieder geval nimmer aansprakelijk:
  * wegens niet of niet tijdige levering;
  * voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal,
  offertes e.d.;
  * in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
  indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert,
  daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere
  doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het
  geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
  * voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van
  reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Secured-IT
  ‘s bedrijfsruimte bevinden;
  * voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan
  ook ontstaan;
  * voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van
  hulppersonen;
  * voor schade door geleverde software;
  * voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als
  vastgelegd op magnetische informatiedragers;
  * voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het
  telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies
  van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste
  transmissie van gegevens, verminking van data of andere
  bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
 4. Indien Secured-IT in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Secured-IT slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar
  verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 5. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Secured-IT nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 6. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Secured-IT ter uitvoering van de
  overeenkomst worden gebruikt.

 

13. Niet-toerekenbare tekortkomingen

 1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Secured-IT niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Secured-IT niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de koper voor Secured-IT als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
 2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Secured-IT alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Secured-IT redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
 3. Secured-IT heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Secured-IT is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Secured-IT gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Secured-IT behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 4. Secured-IT heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 

14. Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Secured-IT niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Secured-IT te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In de gevallen onder 14.1 genoemd, heeft Secured-IT het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of
  gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Secured-IT is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Secured-IT schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Secured-IT verrichte prestaties, en heeft Secured-IT onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

15. Software

 1.  Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 14 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

 

16. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn
  gemaakt respectievelijk worden verricht.
 2. Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Secured-IT Nederland en haar koper gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Breda, met dien verstande Secured-IT het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de koper.

 

17. Overige bepalingen

 1. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de
  overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. De koper van goederen van Secured-IT in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, welke Secured-IT in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Secured-IT.

Secured-IT

Dorpsstraat 79b
4661 HN Halsteren
BTW nr.: NL001668931B47
KvK nr.: 20121413
Tel: 0164-788112