ALGEMENE LEVERINGS- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN VAN SECURED-IT

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.
“Secured-IT”: de heer F. Tielemans h.o.d.n. Secured-IT, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20121413.
“Consument”: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
“Opdrachtgever”: degene met wie Secured-IT een Overeenkomst sluit.
“Overeenkomst”: iedere overeenkomst die Secured-IT sluit voor de levering van goederen en/of diensten en/of het verrichten van werkzaamheden door Secured-IT, daaronder in het bijzonder begrepen de verkoop, levering en installatie van en het onderhoud aan een Systeem.
“Systeem”: een camera- en/of alarmsysteem in het kader van beveiliging.
“Onderhoud”: (preventief) onderhoud door Secured-IT aan een door Secured-IT geïnstalleerd Systeem conform de specificaties in en op grond van een daartoe bestemde Overeenkomst

2. Algemeen
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle andere rechtsverhoudingen tussen Secured-IT en Opdrachtgever, waaronder aanbiedingen, offertes en leveringen van en door Secured-IT.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn integraal onderdeel van de Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Overeenkomst en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
2.3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet op de Overeenkomst van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Secured-IT behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking door bekendmaking van die wijzigingen door Secured-IT aan Opdrachtgever. In geval van een ingrijpende wijziging als bedoeld in artikel 6:237 sub c BW is Opdrachtgever die tevens Consument is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. Tenzij een aanbieding of offerte van Secured-IT een andere termijn vermeldt, heeft deze een geldigheid van 14 dagen. Na ommekomst van deze termijn, komt deze te vervallen.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van een aanbieding of offerte van Secured-IT door Opdrachtgever en in ieder geval op het moment dat Secured-IT aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Secured-IT heeft het recht om voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
4.2. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst die redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.
4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, vergunningen en andere documenten waarvan Secured-IT heeft aangegeven, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst tijdig voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst tot de beschikking van Secured-IT staan. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid daarvan.
4.4. Opdrachtgever draagt zorg voor een vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waar de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd en voor schone en veilige omstandigheden en voor voldoende ruimte voor de inbouw van het systeem conform de door Secured-IT afgegeven specificaties. Opdrachtgever dient Secured-IT in de gelegenheid te stellen om de Overeenkomst volledig en ongestoord te kunnen uitvoeren.
4.5. De Overeenkomst wordt tijdens kantoortijden uitgevoerd. Indien de Overeenkomst buiten kantoortijden wordt uitgevoerd, is Secured-IT bevoegd daarvoor een toeslag in rekening te brengen.
4.6. Tenzij anders is overeengekomen, draagt Opdrachtgever zorg voor de aanwezigheid en instandhouding van benodigde aansluitingen (waaronder in ieder geval een 230V voeding in de meterkast), energie en (solide) internetverbinding. De kosten daarvan zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4.7. Indien de start en/of de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst worden vertraagd door omstandigheden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, kan Secured-IT de schade die zij daardoor lijdt op Opdrachtgever verhalen.

5. Levering en installatie Systeem
5.1. Het tijdstip voor de levering en installatie van het Systeem wordt door Secured-IT in overleg met Opdrachtgever bepaald.
5.2. Secured-IT zal het bij Opdrachtgever schriftelijk aangeven wanneer het Systeem en de installatie daarvan gereed zijn voor oplevering. Oplevering vindt vervolgens plaats door middel van een rapport van oplevering. Het Systeem en de installatie daarvan worden tevens van rechtswege als opgeleverd beschouwd, indien Opdrachtgever niet binnen acht dagen nadat Secured-IT schriftelijk heeft aangegeven dat deze gereed zijn voor oplevering daartegen schriftelijk en onderbouwd bezwaar heeft gemaakt.
5.3. Kleine gebreken die niet aan de ingebruikneming van het Systeem in de weg staan, mogen geen reden zijn tot weigering van de oplevering.
5.4. Indien Opdrachtgever niet tevens de eindgebruiker is van het Systeem, kunnen partijen overeenkomen dat de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 5.2. en de daaropvolgende oplevering door Secured-IT zullen worden gedaan aan de eindgebruiker.
5.5. Secured-IT is jegens Opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van werkzaamheden verricht door derden (bijvoorbeeld de aanleg van een door derden aangelegde bedrading van het Systeem), behoudens voor zover Secured-IT zelf opdracht voor die werkzaamheden heeft gegeven.

6. Gebruik Systeem
6.1. Opdrachtgever erkent dat het Systeem bedoeld is om de beveiliging van personen en eigendommen te waarborgen en verbindt zich ertoe het alleen voor deze doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met de wettelijke vereisten, onder meer maar niet uitsluitend (privacy) wet- en regelgeving. Secured-IT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van het systeem voor andere doeleinden.
6.2. Opdrachtgever zal bij het gebruik van het Systeem geen handelingen verrichten of laten verrichten die strijdig zijn met het doel van het Systeem of anderszins overlast of hinder aan derden veroorzaken, noch onrechtmatig handelen. Opdrachtgever zal het Systeem en software ten behoeve van het gebruik van het Systeem enkel in overeenstemming met de wet en alle overeenkomsten en alle algemene voorwaarden in dat verband gebruiken.
6.3. Opdrachtgever dient bij Secured-IT onmiddellijk melding te doen van enig defect of storing dat zich binnen de garantietermijn of tijdens de looptijd van de Overeenkomst tot Onderhoud aan het Systeem voordoet, op telefoonnummer +31 164 788 112. Op meldingen als hiervoor bedoeld zal door Secured-IT binnen 24 uur worden gereageerd.
6.4. Opdrachtgever dient Secured-IT, tot opheffing van het defect of de storing, altijd in de gelegenheid te stellen alle door Secured-IT noodzakelijk geachte, eventueel provisorische, maatregelen te treffen welke rechtstreeks leiden of kunnen leiden tot een zo spoedig mogelijk herstel van het defect of de storing.
6.5. Indien het Systeem een alarmsysteem betreft en is overeengekomen dat het Systeem zal worden aangesloten op een alarmcentrale, zal Secured-IT die aansluiting bewerkstelligen. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de alarmcentrale, dient Opdrachtgever zelf een overeenkomst met die alarmcentrale te sluiten. Opdrachtgever erkent dat de alarmcentrale een derde betreft waarop Secured-IT geen invloed kan uitoefen en waarvoor Secured-IT niet aansprakelijk is.
6.6. Voor zover voor het gebruik van het Systeem gebruik wordt gemaakt van Software van derden, gebeurt dat op basis van op zichzelf staande overeenkomsten tussen Opdrachtgever en die derden. Secured-IT is daarbij geen partij en niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de software.

7. Onderhoud
7.1. Onderhoud maakt geen onderdeel uit van de Overeenkomst die strekt tot levering en installatie van het Systeem. Voor Onderhoud van het Systeem dient Opdrachtgever met Secured-IT een separate Overeenkomst tot Onderhoud te sluiten.
7.2. Op grond van de Overeenkomst tot Onderhoud zal Secured-IT het in de Overeenkomst gespecificeerde Onderhoud verrichten tegen de overeengekomen prijs per jaar.
7.3. Secured-IT zal zich ervoor inspannen het Onderhoud naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Overeenkomst tot Onderhoud betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
7.4. Het Onderhoud bestaat in ieder geval uit een jaarlijkse (preventieve) onderhoudsbeurt door Secured-IT van het Systeem van Opdrachtgever, waarbij het Systeem wordt gecontroleerd op goed functioneren. Secured-IT zal Opdrachtgever na uitvoering van deze onderhoudsbeurt een document met bevindingen verstrekken. Het tijdstip van deze onderhoudsbeurt zal door Secured-IT in overleg met Opdrachtgever worden bepaald.
7.5. Secured-IT behoudt zich het recht voor het Onderhoud naar eigen inzicht op afstand uit te voeren.
7.6. Diensten en zaken die niet vallen onder het in de Overeenkomst gespecificeerde Onderhoud, onder meer maar niet uitsluitend het vervangen van onderdelen naar aanleiding van de onderhoudsbeurt als omschreven in artikel 7.2. en het opheffen van eventuele defecten en storingen buiten de garantie, zullen separaat door Secured-IT bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.7. Indien zich binnen drie maanden na uitvoering van Onderhoud en/of een storingsopheffing defecten aan het Systeem voordoen, worden deze door Secured-IT ook buiten de garantie kosteloos hersteld, doch enkel indien en voor zover zij ten gevolge van het betreffende Onderhoud en/of storingsopheffing in redelijkheid aan Secured-IT kunnen worden toegerekend.
7.8. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot Onderhoud zal Opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van Secured-IT, zich ervan onthouden om enige reparaties uit te (laten) voeren, veranderingen aan te (laten) brengen, of werkzaamheden uit te (laten) voeren van welke aard dan ook aan het Systeem, zelf of door derden.

8. Duur en beëindiging
8.1. Bij koop of afstand of koop buiten de verkoopruimte van Secured-IT heeft Opdrachtgever, indien deze een Consument is, het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten daarvan door middel van een schriftelijke verklaring te herroepen. Bij herroeping zal Opdrachtgever op zijn kosten het Systeem en andere eventuele goederen die door Secured-IT aan Opdrachtgever ter beschikking werden gesteld aan Secured-IT terugbezorgen. Secured-IT zal de betalingen die zij van Opdrachtgever heeft ontvangen vervolgens binnen 14 dagen na ontvangst van de terugbezorging aan Opdrachtgever terugbetalen. Indien Secured-IT vóór het verstrijken van de herroepingstermijn werkzaamheden of andere diensten op verzoek van Opdrachtgever heeft verricht, zal Opdrachtgever aan Secured-IT een bedrag betalen naar rato van de werkzaamheden of diensten die werden geleverd tot het tijdstip van de herroeping.
8.2. Voor enige schade aan eigendommen van Opdrachtgever veroorzaakt door het correct monteren en demonteren van het Systeem (onder meer maar niet uitsluitend boorgaten), is Secured-IT nimmer aansprakelijk.
8.3. De Overeenkomst tot Onderhoud wordt aangegaan voor de duur van een jaar en wordt na afloop daarvan telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.
8.4. De Overeenkomst tot Onderhoud is tegen het einde van een termijn als bedoeld in artikel 7.3. voor partijen opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9. Opschorting en Ontbinding
9.1. Secured-IT kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) opschorten of zonder gerechtelijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden indien:
– Opdrachtgever zijn verplichtingen, waaronder zijn betalingsverplichtingen, uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
– Opdrachtgever onrechtmatig gebruik maakt van het systeem;
– Opdrachtgever aanwijzingen van Secured-IT omtrent het gebruik van het Systeem niet opvolgt;
– sprake is van (een aanvraag tot) faillissement, surseance van betaling, schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, conservatoir en/of executoriaal beslag op (onroerende) zaken van Opdrachtgever;
– Opdrachtgever een rechtspersoon is en wordt ontbonden en/of geliquideerd.
9.2. In geval van opschorting of ontbinding door Secured-IT op bovenstaande gronden, is Opdrachtgever jegens Secured-IT aansprakelijk voor de schade die Secured-IT als gevolg daarvan lijdt.

10. Prijs en betaling
10.1. Opdrachtgever is aan Secured-IT de voor de levering en installatie van het Systeem en het overeengekomen Onderhoud de prijs uit de Overeenkomst verschuldigd, te vermeerderen met een vergoeding voor aanvullende diensten en/of werkzaamheden (onder meer maar niet uitsluitend voorrijdkosten, materiaalkosten en arbeidskosten) tegen het door Secured-IT gehanteerde tarief.
10.2. De prijs voor de levering en installatie van het Systeem dient te worden voldaan in twee gelijke delen, waarbij het eerste deel zal worden gefactureerd bij het sluiten van de Overeenkomst en het tweede deel na oplevering als bedoeld in artikel 5.2.
10.3. Op de prijs voor Onderhoud mag Secured-IT één maal per jaar een inflatiecorrectie toepassen op grond van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Deze inflatiecorrectie geeft Opdrachtgever geen recht om de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.
10.4. Opdrachtgever zal facturen van Secured-IT, zonder enig recht tot verrekening of opschorting, voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum of binnen de op de factuur aangegeven andere termijn op de op de factuur aangegeven wijze.
10.5. Indien Opdrachtgever enige krachtens de Overeenkomst verschuldigde betaling niet tijdig heeft verricht, worden alle verplichtingen van Secured-IT opgeschort totdat de betreffende betaling alsnog heeft plaatsgevonden. Bij vertraging in de betaling van tenminste één maand is Secured-IT gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval minimaal de prijs van de Overeenkomst aan Secured-IT verschuldigd. Indien het gaat om een Overeenkomst tot Onderhoud betreft dit de prijs van de Overeenkomst tot de eerste dag waartegen de Overeenkomst door Opdrachtnemer kon worden opgezegd. Het vorenstaande geldt onverminderd het recht van Secured-IT op aanvullende schadevergoeding.
10.6. Bij gebreke van tijdige betaling, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment rente ex art. 119/119a BW en incassokosten verschuldigd. indien Opdrachtgever een Consument is, is Opdrachtgever deze kosten eerst verschuldigd nadat Opdrachtgever na het intreden van het verzuim is aangemaand en een termijn van 14 dagen is geboden om de factuur alsnog te voldoen.
10.7. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Secured-IT mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever de inhoud van de factuur erkent.

11. Garantie
11.1. Secured-IT verleent op het Systeem een garantie van 12 maanden na oplevering als bedoeld in artikel 5.2., tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
11.2. Gedurende de garantietermijn wordt defecte apparatuur naar keuze van Secured-IT kosteloos hersteld of vervangen. Op vervangen apparatuur, accu’s en batterijen wordt geen garantie verstrekt. Schades en storingen veroorzaakt door onheil van buiten (zoals bijvoorbeeld blikseminslag, aardstromen of vernieling) vallen niet onder de garantie.
11.3. Verrichte werkzaamheden of kosten die Secured-IT maakt in verband met garantiewerkzaamheden, kunnen door Secured-IT bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht en vallen niet onder de garantie.
11.4. Garantie vervalt indien:
– het gebrek bij de oplevering van het systeem reeds waarneembaar aanwezig was en de Opdrachtgever op dat moment geen herstel bedongen heeft;
– het type- of serienummer van een product is verwijderd of gewijzigd;
– het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud door de Opdrachtgever;
– zonder toestemming van Secured-IT wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan het Systeem;
– het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
– het gebrek volgens de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voor rekening komt van de Opdrachtgever;
– de Opdrachtgever Secured-IT onvoldoende in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen.
11.5. Na ommekomst van de termijn uit artikel 11.1. is Secured-IT niet meer aansprakelijk voor gebreken aan het Systeem, behoudens het bepaalde in artikel 7.7.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Secured-IT behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren goederen, onder meer maar niet uitsluitend het Systeem, voor totdat de koopprijs voor al deze goederen volledig door Opdrachtgever aan Secured-IT is voldaan.

13. Aansprakelijkheid
13.1. Secured-IT is slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade ontstaan door een aan Secured-IT toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid van Secured-IT is beperkt tot een bedrag gelijk aan 25% van de waarde van de Overeenkomst.
13.2. Secured-IT is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse (directe) schade en derhalve niet voor gevolgschade in welke vorm dan ook.
13.3. Tekortkomingen van derden, al dan niet ingeschakeld door Secured-IT, in het kader van het gebruik van het Systeem, onder meer maar niet uitsluitend softwareaanbieders, de alarmcentrale, bewakingsdiensten of politiediensten, zijn niet aan Secured-IT toerekenbaar en Secured-IT kan daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.
13.4. Secured-IT is in geen geval aansprakelijk indien Opdrachtgever de door Secured-IT en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig of niet naar behoren heeft opgevolgd.
13.5. Secured-IT kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuist of onrechtmatig gebruik van het Systeem door Opdrachtgever en evenmin voor de slechte werking van de telecommunicatie van en naar de alarmcentrale of voor andere redenen die tot gevolg zouden hebben dat de alarmsignalen helemaal niet of slechts gedeeltelijk naar de alarmcentrale zouden worden verzonden.
13.6. Secured-IT is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. Opdrachtgever vrijwaart Secured-IT voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.
13.7. Opdrachtgever vrijwaart Secured-IT tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden lijden of hebben geleden door het gebruik door Opdrachtgever van het Systeem.

14. Contractsoverneming
14.1. Behoudens schriftelijke toestemming van Secured-IT is Opdrachtgever niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

15. Persoonsgegevens
15.1. Door Secured-IT worden bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. De wijze waarop Secured-IT dat doet en de wijze waarop betrokkenen hun privacyrechten kunnen uitoefenen, wordt uiteengezet in een afzonderlijk document. Dit document is te raadplegen op www.secured-it.nl/privacybeleid/.

16. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
16.1. Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en op alle andere daarop gebaseerde overeenkomsten en/of daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
16.2. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

17. Slotbepaling
17.1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die zoveel als mogelijk aansluit(en) bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.